Wei, L., & Shek, P. M. (2022). An Encounter in Hong Kong Streets, 60 Years Apart. Cubic Journal, 5(5), 110–123. https://doi.org/10.31182/cubic.2022.5.54