(1)
Wei, L.; Shek, P. M. An Encounter in Hong Kong Streets, 60 Years Apart. cubic 2022, 5, 110-123.